Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

COOKIES

Definicje podstawowe

 1. Cookies - Cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez Twoą przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikację Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
 2. Strona www - oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
 3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

Rodzaje stosowanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę www indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
  2. Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
 3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
 5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że korzystanie ze strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

Cel stosowania Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
  1. Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
  2. Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
  3. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

DANE OSOBOWE

Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

 1. Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Użytkownika w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez PERFUMCITY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Okólna 22A, kod pocztowy: 80-298, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000621553, NIP 9571086459 [zwaną dalej PERFUMCITY], która jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 2. Dane osobowe, powierzane przez Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
  1. w celu świadczenia Usług Elektronicznych oraz realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim Umowy Sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury;
  2. w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od PERFUMCITY informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez PERFUMCITY również w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o stronie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez PERFUMCITY danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej http://perfumcity.pl w tym zawarcie Umowy Sprzedaży.
 5. Powierzając PERFUMCITY swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji do Konta Klienta, Użytkownik może samodzielnie edytować i usuwać. Użytkownik może również zwrócić się do PERFUMCITY z żądaniem usunięcia całego konta poprzez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego na Koncie Klienta.

Zasady bezpieczeństwa

 1. PERFUMCITY zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto PERFUMCITY dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  4. dokładne i aktualne,
  5. nie przechowywane dłużej, niż to konieczne,
  6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  7. bezpiecznie przechowywane,
  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 2. Dla bezpieczeństwa Użytkownika, należy pamiętać o:
  1. ustanowieniu loginu i hasła do Konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
  2. wylogowaniu się ze strony http://perfumcity.pl po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony http://perfumcity.pl. Wylogowanie ze strony http://perfumcity.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
  3. zachowaniu loginu i hasła do konta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
  5. korzystaniu ze strony http://perfumcity.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych;

Jeśli jednak Użytkownik korzysta ze strony http://perfumcity.pl za pomocą obcego komputera, należy pamiętać o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Użytkowniku.

Informacje techniczne

 1. PERFUMCITY stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych, wykorzystując nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.